Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

Hersens Met Horens

Club moral  uitnodiging hersens met horens 09 05 1984 (c)image: AMVK
09 May - 04 June 1984
Club Moral, Antwerpen

HERSENS MET HORENS

INTRODUCTIE

De nuance tussen iets voelen en zich verplicht voelen iets te voelen bestaat. 100% gevoel komt dus zelden voor. Dit besef treft me als een bliksemslag, ik wil mijn vrijheid terug.

Het streven, nu, naar een bewust en zuiver interpreteren van de realiteit kan slechts doorgaan d.m.v. de grootst mogelijke controle. De eerste stap naar het opnieuw bewust ervaren van mijn eigen gevoelens is onafhankelijkheid bereiken t.o.v.  de invloeden van mijn opvoeding, het milieu waarin dit gebeurde, het milieu waarin ik nu leef, en ook van externe aanvallen zoals reclame, zowel voor gebruiksproducten als voor ideologiën en  gedragsnormen.


Een individuele gevoelswereld is nodig voor de bewustzijnsvernieuwing die mijn zuivere realiteitsdrang met zich meebrengt. Ik creëer op deze manier voor mezelf de mogelijkheid mijn eigentijdse wereld te verstaan, aan den lijve te ondervinden en te appreciëren. Dit natuurlijk in de volle wetenschap dat van hogerhand zeer veel nuttige en belangrijke informatie achter gehouden wordt. Het monopolie door bepalende organen op de kennis van de algehele evolutie remtop een  doelmatige manier voortvarende individuen af. Dit natuurlijk in het volle bewustzijn van alle politieke manipulatie, van mijn onmacht tegenover de grootmachten en, materieel, van mijn relatief kleine vrijheid ( waar ik me tot nu toe  al te weinig rekenschap van gaf ).

Maar opgepast! deze bewustzijnsvernieuwing loopt volgens een zeer moeilijk en gevaarlijk proces. Ik kan mijn persoonlijkheid verliezen ( want ik neutraliseer elk aangeboren houvast ), ik kan schizofreen worden ( want ik bekijk mezelf voortdurend vanop een afstand ), of ik  kan, in de waan van een verandering, ongemerkt terugglijden in mijn vorige bewustzijnstoestand ( in zulke mate extreem en echt dat die, verward met het doel, tot volslagen ontoelaatbare stellingnamen leidt. De macht van het uiterlijke, de oppervlakte, kan mensen in onmensen veranderen ).

Het doel van deze hele operatie is een nieuw  individu met zeer hoge opmerkingsgaven, in staat spitse en gerechtvaardigde kritiek te leveren terwijl het een steeds aanwezige uitstraling van innerlijke echtheid met zich meedraagt. Deze persoon is in staat, zonder bijbedoelingen noch opportunistische berekeningen, contact met anderen op te nemen, met een openheid die van elke communicerende handeling een verrukking maakt. En er een opbouwend element van maakt in het eigen leven.
Deze staat van on-vijandigheid creëert een atmosfeer waarin mijn lichaam beantwoordt aan de geest erin. De beweging instinct-verstand-rede wordt overbodig. Mijn lichaam reageert direct, zonder innerlijke codes. Ik beheers mijn eigen natuur, in vanzelfsprekende vrijheid. Verstandelijke ontleding van elkaars daden wordt overbodig, die worden één met het steeds veranderende en zichzelf bepalende universum.

Elke korte levensfase vormt een samenhangend geheel zonder beredenering, en bestaat slechts uit gecoördineerde facetten die slechts de nuttige elementen uit omgeving en tijd opnemen.
Het geheel wordt dus een kwestie van aantrekken en afstoten van bruikbare gevoelens en omstandigheden, bruikbaar in functie van mijn eigen evolutie. Dankzij voortdurende training begin ik mij langzamerhand en onbewust te omringen met de juiste omstandigheden, mensen, contacten en ideëen. Optimaal gebruik van elke energie is gegarandeerd. Ik kan me moeilijk nog voorstellen wat het woord frustratie wil zeggen.

Elk mens kan op deze manier de kunde verwerven zichzelf voortdurend positief te ontwikkelen. In een bewustzijnstoestand van blijvende innerlijke echtheid, ten voordele van een onbegrensde natuurlijkheid, eerlijkheid.

27 mei 1976 - 7 januari 1999. (AMVK)